Närhet och vila i förskolan : En studie om närhet och vila i uteförskolan i jämförelse med den traditionella

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Författare: Jonna Paegle; [2020]

Nyckelord: Attachment; rest; preschool; Närhet; vila; förskola;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att jämföra hur förskollärare i utomhusförskolor jämfört med förskollärare i den traditionella förskolan tillfredsställer barnens behov av vila och närhet. Undersökningen sker med hjälp av intervjuer av förskollärare på olika verksamheter. I bakgrunden redogörs för uppkomsten av uteförskolor, vad förskolans styrdokument, Lpfö(2018), säger om begreppen närhet och vila samt vad dessa begrepp betyder för barn som vistas i förskolan. Bowlbys (2010) anknytningsteori redovisas också eftersom det är denna teori studien lutar sig emot. Resultatet visar att förskollärare översätter närhet med trygghet även om det skiftar i praktiken. Pedagogerna är överens om att vilan är viktig men att det pratas för lite om denna viktiga del av barnens dag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)