Bedömning av andraspråkstexter : Jämförande analys av tre bedömningsmetoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka vad man får veta om texter som är granskade med bedömningsmetoderna processbarhetsanalys, performansanalys och genrebaserad analys på texter skrivna av elever som läser svenska som andraspråk. Resultatet visar att både performansanalysen och den genrebaserade analysen ger en mångsidig bild av texternas språkliga och innehållsliga kvaliteter och täcker in fler mål från kursplanen, medan processbarhetsanalysen är mer inriktad på var i språkutvecklingen eleverna befinner sig och inte tar hänsyn till innehållsmässiga kvaliteter. Performansanalysen har ett starkt fokus på ordförråd och grammatik samt på komplexitet och korrekthet, medan den genrebaserade analysen fokuserar på textens syfte, struktur och genrerelaterade drag. Processbarhetsanalysen fokuserar däremot på de underliggande procedurer som styr den grammatiska utvecklingen. Undersökningen visar att ingen av de tre metoderna lämpar sig bättre än den andra för bedömning av texter. De bidrar med olika typer av information kring elevernas språk- och kunskapsutveckling och därför kan kombineras för att komplettera varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)