MORALFRÅGOR OCH ÅSIKTSPOLARISERING- En jämförande studie av MP och SD med hjälp av Moralfundamentsteori

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Ronny Ledström; [2018-04-05]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att komma närmare ett svar på varför Sverigedemokraterna och Miljöpartiet står så långt ifrån varandra på den så kallade GAL-TAN skalan. Detta genomförs med hjälp av Moralfundamentsteorin. Denna teori utvecklades bland annat i syfte att förstå hur olika individer och grupper resonerar kring moral och värderingar och varför åsiktspolarisering uppstår. Teorin baseras på fem fundament, kategorier som sorterar olika frågor och formuleringar efter vilken typ av moral det handlar om. De fem kategorierna är omsorg, rättvisa, lojalitet, auktoritet och andlighet. Undersökningen genomförs med hjälp av textanalys, först kvantitativt via ordräkning och sedan kvalitativt med hjälp av en form av ideologi- och diskursanalys. Den kvantitativa undersökningen syftar till att undersöka hur mycket partierna fokuserar på olika moralfrågor med hjälp av ordräkning. Den kvalitativa analysen syftar till att undersöka hur partiernas fokus ser ut. Analysen av resultaten visar att partierna fokuserar olika mycket på fundamenten samt att fokuset ser annorlunda ut i många fall. Såväl hur mycket fokus som vilken typ av fokus påverkar åsiktspolariseringen mellan partierna. Något överraskande visar det sig också att partierna i vissa frågor argumenterar från olika fundament i samma fråga. Det som är en rättvisefråga för Miljöpartiet kan vara en omsorgsfråga för Sverigedemokraterna. Även detta påverkar åsiktspolariseringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)