Produktutveckling och optimering av ”Crossmember” genom FEM-analys samt Benchmarking

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Dagens industri är under en konstant utveckling där stora krav är efterfrågad. Miljöpåverkan, kostander och tidspress samtidigt som bra kvalite och säkerhet som krävs är bara några faktorer som är förväntad från industrier. Genom ett korrekt arbetsmetodik kan den växande efterfrågan överträffas. Syftet med detta arbete är att påvisa att på ett iterativ arbetsätt där FEM och Benchmarking som verktyg kan besvara dessa krav och därmed ge ett effektivare produktutvecklingsfas. Detta examensarbete har genomförtts i uppdrag av ZP Engineering. Det är ett företag som har experter inom Benchmarking samt Cost Reduction. Metoden som användes under arbetetsgång är båda kvantitativ men också kvalitativ. Där rapporten började med en litteraturstudie via böcker, vetenskapliga artiklar samt studie besök hos ZP Engineering. När grunden för en produktutvecklingsfasen är stark och det finns tillräckligt mycket med data förenklas processen och risken för framtida problem minskar. Genom att optimera en crossmember på ett iterativ sätt där FEM och Benchmarking går det att på kort tid lösa avancerade problem med en simpel men adaptiv metodik. Via Benchmarking går det att lära sig av konkurenterna i arbetsmarknaden och inte behöva skapa produkt från början. Och genom att använda sig utav FEM kan produkter modelleras och sättas för tester på ett mjukvaraprogram där statiska analyser görs. Resultatet för arbetet visade sig att utnyttja FEM och Benchmarking inom en CAE driven produktutvecklingsfas ger förbättrad produkt inom en kortare tid. Den egen konstruerade Crossmembern som optimerades gav en viktminsking på 67% jämfört med Poletar 2 och 59% jämfört med Tesla Model 3.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)