Utmaningarna med att digitalisera mindre redovisningsbyråer -En kvalitativ fallstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Det finns ett behov av att skilja på begreppen digifiering och digitalisering för att få en insikt i att det förekommer olika nivåer av digitalisering. Digifiering är på en grundläggande nivå medan digitalisering är på en mer avancerad nivå. Tidigare forskning lyfter fram de interna utmaningarna med digitalisering i en organisation som de största problemen. Tidigare forskning lyfter även fram att mindre redovisningsbyråer möter andra utmaningar med en digital omställning jämfört mot större redovisningsbyråer. Detta frambringar intresse av att genom en kvalitativ fallstudie, studera utmaningarna ur de mindre redovisningsbyråernas perspektiv.Syfte: Syftet med studien är att undersöka utmaningarna med att digitalisera en mindre redovisningsbyrå utifrån tre olika perspektiv.Avgränsningar: Uppsatsen fokuserar på mindre redovisningsbyråer i Sverige och redovisningskonsulter med minst tre års erfarenhet inom branschen.Metod: Vid studien intervjuades fem redovisningskonsulter på fyra mindre redovisningsbyråer. Detta användes som utgångspunkt vid analysering av teoretiska referensramen i studien, som fokuserar på utmaningar med digitalisering.Resultat och slutsatser: I studien observerades att de externa utmaningarna, såsom kunder och myndigheter, var de största utmaningarna och inte de interna utmaningarna som lyfts fram i tidigare studier. En viktig slutsats är att en stor del av kunderna är på en enkel nivå (digifiering) och detta försvårar för redovisningsbyråerna att nå en fullständig digtialiseringsfas.Förslag till fortsatt forskning: Genom att digitalisering är dynamiskt i sitt slag, är dess påverkan på organisationer ett ständigt aktuellt ämne att studera. Det hade varit intressant att studera mindre redovisningsbyråer som arbetar enligt mer analoga arbetsmetoder och se vilka utmaningar de möter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)