Natursyn och kärnkraft / View of nature and nuclear power

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Författare: Karin Gustavsson; [2008]

Nyckelord: view of nature; nuclear power;

Sammanfattning: Kärnkraften har så länge den funnits varit en omdebatterad energikälla. Syftet med dennauppsats är att utreda och få en bild av hur och på vilket sätt natursynen hänger ihop medåsikter om kärnkraft. Jag har redogjort för vad energi är, kärnkraftens historia i Sverige ochsom energikälla samt beskrivit för- och nackdelarna med kärnkraften. För att kunna ge en bildav kärnkraft och natursyn har jag genomfört kvalitativa intervjuer med personer som på olikasätt är insatta i problematiken kring kärnkraften. Min undersökning visar bland annat attnatursyn är ett komplext och stort begrepp som vi bör vara medvetna om hur det fungerar iarbetet för att förbättra miljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)