Argument och motiv för utveckling av e-tjänster bland svenska kommuner

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Jonas Mauritzson; [2019]

Nyckelord: E-tjänster; e-förvaltning; e-tjänstutveckling;

Sammanfattning: E-förvaltning har under många år konstant vuxit i världen sedan introduktionen av datorer möjliggjorde användningen av digitala lösningar för myndigheter och regeringars arbetsuppgifter, denna användning av digitala lösningar för myndigheters arbete och tjänster spred sig snabbt allteftersom världen började utnyttja digital teknik mer och mer. Det som till att börja med endast var tillgängligt för stora landstäckande myndigheter blev efter ett tag tillgängligt för kommuner och enskilda städer när kostnader samt den behövda kunskapen blev mer tillgänglig. Syftet med studien är att titta på vilka motiv kommuner i Sverige har när de utför sin offentliga e-tjänst utveckling. För att få information om hur kommunerna utför sin e-tjänst utveckling har en kvalitativ forskningsmetod används. Material har införskaffats genom en rad semi-strukturerade intervjuer i ett antal Svenska kommuner, materialet analyserades sedan för att få fram ett resultat. Resultatet indikerar att motiven bakom offentlig e-tjänst utveckling officiellt sägs vara för medborgarens fördel, men ofta kan mer myndighetsfokuserade motiv ligga till grunden för utvecklingen. Det finns däremot tecken på en trend mot mer medborgarinvolverad utveckling inom kommunerna i Sverige, detta är mer märkbart i större kommuner men det finns tecken på att även mindre kommuner är intresserade av införande av sådan involvering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)