Värdeöverföringsmottagaren - En studie av 17 kap. 6 § ABL

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att ge en djupare förståelse av återbäringssansvaret i 17 kap. 6 § ABL. Främst har uppsatsen begränsats till att studera värdeöverföringsmottagaren i motsvarande paragraf. Den fråga som står i fokus är under vilken förutsättning en fysisk eller juridisk person ska räknas som mottagare enligt 17 kap. 6 § ABL. Vem som är mottagare i 17 kap. 6 § ABL framgår inte av paragrafen och förarbetena är föga vägledande. I Prop. 2004/05:85 har det av lagrådet uttalats att en bank som mottagar en värdeöverföring från bolaget i syfte att minska en aktieägares kredit kan betraktas som mottagare om värdeöverföringen kommer banken tillgodo. I uppsatsen har också valts att studera om transaktionens utformning kan ha betydelse för huruvida man ska betraktas som värdeöverföringsmottagare. Detta har framförallt gjorts utifrån NJA 2015 s. 359 där HD uttalade följande; “Förfarandet innebar inte att Pharmadule mottog något som kan återbäras i den mening som avses i 17 kap. 6 § aktiebolagslagen”. Uppsatsen redogör även kort för värdeöverföringar i allmänhet, under vilka förutsättningar en värdeöverföring strider mot borgenärsskyddet i 17 kap. 3 § ABL och det subsidiära bristtäckningansvaret i 17 kap. 7 § ABL.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)