Spelet på spelmarknaden : En undersökning om marknadsföringskostnader och dess påverkan på EBIT hos spelbolag som erhållit svensk spellicens

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka marknadsföringskostnadernas påverkan på EBIT hos spelbolag som erhållit svensk spellicens, och korrelationen mellan europeiska spelbolags marknadsföringskostnader mot omsättning och EBIT hos svenska spelföretag. Metod: Uppsatsen utgår ifrån en kvantitativ metod och en deduktiv ansats. Data har hämtats från databasen Retriever Business samt spelbolagens årsredovisningar. Resultatet fås fram genom en tidsserieanalys, kointegrationstest samt regression. Slutsats: Syftet med studien var att undersöka marknadsföringskostnader och dess påverkan på EBIT hos spelbolag som erhållit svensk spellicens, och korrelationen mellan europeiska spelbolags marknadsföringskostnader mot omsättning och EBIT hos svenska spelföretag. Det förväntade resultatet var att ökade marknadsföringskostnader påverkar omsättning samt EBIT positivt, vilket bekräftades av resultatet från tidsserieanalysen, kointegrationstestet samt regressionsanalysen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)