Vad skiljer sig i uppfattningen gällande gift promotions mellan män och kvinnor? : - En studie kring likheter och skillnader mellan könen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Vad skiljer sig i uppfattningen gällande gift promotions mellan män och kvinnor?- En studie kring likheter och skillnader mellan könen Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Florence Aarskog och Ylva Österberg Handledare: Lars-Johan Åge Datum: 2022-juni Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka vad det finns för likheter och skillnader gällande uppfattningen av gift promotions mellan män och kvinnor. Studien förväntas svara på vad för orsaker som kan ligga till grund för dessa uppfattningar och hur dessa kan skilja sig åt.  Metod: Arbetet är ett resultat av en kvalitativ studie genomförd på män och kvinnor i åldrarna 20–30 år. Det empiriska materialet ligger som grund för arbetet och har samlats in genom semistrukturerade intervjuer där respondenterna har fått sätta sig in i verklighetsinspirerade scenarion genom så kallade vinjettexperiment. Det empiriska materialet har därefter bearbetats för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan männen och kvinnorna gällande uppfattning av gift promotions. Resultat och slutsats: Studiens resultat visar på att kvinnor i allmänhet reagerar positivare än män på gift promotions. Detta har visats genom att kvinnor gärna uppfyller sina behov på längre sikt, genom gåvor som kan användas i framtiden, medan männen har visat på att enbart vilja uppfylla sina behov på kort sikt. Båda könen har visat på att det måste finnas ett värde för dem själva gällande gåvan de ska få med, vilket kvinnor ser i större utsträckning än män. Det har även visat sig att båda könen vill se en relevans mellan produkten i fråga och den medföljande gåvan. Examensarbetets bidrag: Arbetet har bidragit till det företagsekonomiska forskningsfältet genom att bidra med information om hur män och kvinnor ser på gift promotions. Detta kan ligga till grund för marknadsförare vid utformandet av erbjudanden och kampanjer. Förslag till fortsatt forskning: I denna studie så har fokus legat på likheter och skillnader gällande gift promotions mellan män och kvinnor i åldrarna 20–30 år. För vidare forskning finns intresse av att undersöka denna fråga bland andra åldersgrupper, samt att titta på hur uppfattningen ser ut gällande gift promotions bland tjänster, då denna studie enbart berört produkter. Utöver detta finns det även intresse för att titta på skillnader i uppfattningen av gift promotions vid köp på internet kontra i fysisk butik. Nyckelord: Gift promotions, sales promotions, gift promotion-perception, marketing-gender differences, marketing-perception.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)