SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE ARBETSSÄTT I FÖRBEREDELSEKLASS 4-6 En studie av pedagogiska metoder som används av SvA-lärare i undervisning av nyanlända elever

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte:Undersöka vilka pedagogiska metoder SvA-lärare använder i sin undervisning med nyanlända elever i förberedelseklassen 4–6 och hur de resonerar och reflekterar kring dessa former av samverkan med studiehandledare.Teori:Vår teoretiska ram är språkdidaktik. Mer specifikt utgår vi från det som kallas språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär att ständigt fokusera på språket och att sätta språket i centrum i alla ämnen där språket utvecklas parallellt med ämneskunskaper (Gibbons, 2016).Metod:Denna studie är kvalitativ. För att genomföra studien, gjordes semistrukturerade intervjuer med fem SvA-lärare anställda i förberedelseklassen 4-6 inom en kommun. Det insamlade intervjudata transkriberades och analyserades tematiskt i syfte att besvara frågeställningen.Resultat:Lärarna använde olika metoder beroende på elevernas tidigare erfarenheter av skolgång och anpassade sin undervisning därefter för att väcka sina elevers intresse för svenska. Det framstod som viktigt i SvA-undervisningen med förberedelser inför aktiviteter utanför skolan. Samplanering mellan SvA-läraren och studiehandledaren användes endast i ett fall medan egenplanering där SvA-läraren ensam ansvarade för planeringen för att sedan delge den studiehandledaren dominerade bland de intervjuade SvA-lärarna. SvA-lärarna betonade vikten av kartläggningar för planering och studiehandledares roll för att ta fram kartläggningen tonade fram som viktig i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)