Från Söderkåkar till SoFo : En förändring genom gentrifiering och platsmarknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Denna kandidatuppsats ”Från Söderkåkar till SoFo- En förändring genom gentrifiering ochplatsmarknadsföring” handlar om hur ett specifikt område, i detta fall SoFo som är en akronym för South Of Folkungagatan beläget mellan gatorna Folkungagatan-Renstiernas gata-Ringvägen samt Götgatan på Södermalm i Stockholm, har utvecklats från att vara ett relativt oattraktivt område till att bli attraktivt genom förändringar i miljöer och fastigheter. Denna förändring är ett begrepp inom bland annat sociologin och innebär att ett område genom detta får en social höjning. Syftet med uppsatsen är att studera förändringen och utvecklingen av SoFo genom gentrifieringsprocessen samt undersöka om denna förändring påverkat att området fått en identitet genom platsmarknadsföring. Frågorna i vår frågeställning fokuserar på om området utmärks av en specifik identitet, samt om denna eventuella identitet skapat en skillnad i konsumtions- och produktionsmönster i SoFo. Vi undersöker även vilken påverkan gentrifieringen haft på områdets identitet och verksamhetsmönster. Det visar sig genom vår empiri och analys att området lockar personer som anser sig själva vara miljömedvetna med en känsla för hållbarhet och hållbar utveckling. Lika så presenteras resultat att förändring skett i området genom gentrifiering, och detta har påverkat områdets identitet och köpmönster. Som ett resultat har butikernas utformning och utbud anpassats i enlighet med de boendes krav och erbjuder varor och tjänster i den medvetna och hållbara andan.  SoFo som fenomen  har använt sig av platsmarknadsföring och platsvarumärken för att nå ut till sina nya invånare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)