Urininkontinens hos män : En kvalitativ litteraturstudie om mäns upplevelse av att leva med urininkontinens

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Urininkontinens innebär att det är svårt att kontrollera urinblåsan och är vanligt förekommande hos män. Den mest förekommande orsaken till urininkontinens är att urinblåsans elasticitet minskar samtidigt som prostatan förstoras. Vid åldrande minskar även blåsans muskelkapacitet parallellt med ökad känslighet i blåsan, det leder till ökad volym resturin. Urininkontinens påverkar männens fysiska, psykiska samt det sociala livet. Det finns flera olika sorters urininkontinens som kan drabba män. De mest förekommande är ansträngningsinkontinens, överaktiv blåsa, överrinningsinkontinens samt urinretention.  Syfte: Syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med urininkontinens.  Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Studien är baserad på vetenskapliga artiklar som analyserades med en manifest innehållsanalys samt genomgick en kvalitetsgranskning. Resultat: Under innehållsanalysen framkom tre huvudkategorier och sex underkategorier som beskriver resultatet i studien. Huvudkategorierna är: Hälso- och sjukvårdens betydelse, Begränsningar i vardagen och Copingstrategier och dess effekter. Studiens resultat visar på att män med urininkontinens upplever en påverkan på livsvärlden, livskvaliteten och den levda kroppen. Män upplevde även att bemötandet inom vården var bristfälligt på grund av otillräcklig kunskap kring urininkontinens.    Slutsatser: Upplevelsen av urininkontinens är individuell. Vilken inställning individerna får  till sin urininkontinens avgörs av vilket bemötande omgivningen samt vården ger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)