Samtal spelar roll. En samtalsanalytisk undersökning av rollspelet Dungeons and Dragons

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Fantasyrollspel som Dungeons and Dragons som kombinerar strategiskt tänkande och regelsystem med dramatisk gestaltning och improviserad fiktion väcker frågan hur spelare skiljer mellan rollen som sina fiktiva alter egon och rollen som deltagare i spelet. Rollspel utspelar sig i deltagarnas fantasi och i det samtal som förs mellan dem. I den här uppsatsen görs en samtalsanalytisk undersökning av hur rollspelsdeltagarnas roller konstrueras interaktionellt och vilka språkliga resurser som skiljer dem åt. Det görs en uppdelning mellan rollerna spelare och karaktär och slutsatser dras kring hur de framträder i interaktionen mellan spelarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)