Oförutsedda händelsers påverkan på företags leveranskedjor : inom B2B marknaden

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: När Covid-19 pandemin drabbade samhället skedde det en omställning såväl nationellt som internationellt. Vardagen som alla varit vana vid var inte längre densamma, men, även världshandeln blev påverkad. Oförutsedda händelser som detta sker när man minst anar det och man kan inte förutse vad konsekvenserna av dem kommer bli. Detta märktes tydligt under bland annat Covid-19 pandemin. Något som påverkades mycket under 2020–2022 var transporterna, speciellt för sjöfrakten. Studiens syfte är att undersöka de delar i processen av inleveranser som är mest känsliga för störningar samt hur företag kan bli bättre förberedda i framtiden så att de sparar in på såväl tid som kostnader. För att upprätta rapporten genomfördes en fallstudie med hjälp av kvalitativa intervjuer tillsammans med en anställd på klädföretaget X samt en anställd på tredjepartsföretaget Y under våren 2022. Studien visade på att den rådande containerbristen varit en stor faktor till leveransförseningar. För att kunna vara mer flexibel drogs därför slutsatsen, genom bland annat en riskanalys och ett designtänkande, att användningen av fler leverantörer, hybrid sourcing, och en fördelning av produktionen i olika delar av världen, skulle göra att företag kan hantera oförutsedda händelser bättre. Designtänkandets analys genomfördes med en trestegsprocess för att på så sätt utveckla processen och göra den mindre känslig för störningar. Dessa störningar definierades, utvecklades och till slut transformerades, för att företaget inte ska bli lika sårbara i framtiden. Användandet av hybrid sourcing gör att man utnyttjar de goda egenskaper från single och multiple sourcing, vilket leder till att företaget minimerar antal risker i leveransprocessen. Genom att ha en definition för artikelgrupper kan man därför tillämpa multiple sourcing på den nivån samt att man tillämpar single sourcing på artikelnivåerna. Fokuset på Företag X:s basplagg är även något som anses vara relevant för att minimera störningarna vid oförutsedda händelser, då man köper in dem i större kvantiteter från Asien. Trendplaggen bör istället tillverkas i mindre kvantiteter i Europa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)