Sociala band och socioekonomisk bakgrund som orsak till ungdomsbrottsligheten : En kvantitativ studie om brottslighet bland ungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Fanny Karlsson; Moa Halvars; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: För många ungdomar är just ungdomen den mest brottsintensiva perioden i livet. Samtidigt är det ett fåtal individer som står för det mesta av brottsligheten. Många har försökt att förklara vad som ligger bakom ungdomsbrottsligheten och vad som orsakar att vissa unga väljer att begå brottsliga handlingar och andra inte. Utifrån Mertons teori om ”strain” undersöker vi om ungdomars socioekonomiska bakgrund har något samband med deras brottsliga beteende? och utifrån Hirschis teori om sociala band undersöker vi hur ungdomars sociala relationer till föräldrar och vänner har samband med deras brottsliga beteende. Tidigare forskningen pekar på just familjerelationer och socioekonomisk bakgrund som orsak till brottslighet. För att testa sambandet mellan sociala band, socioekonomisk bakgrund och ungdomsbrottslighet används i denna uppsats linjär regression som metod. Studiens baseras på Stockholms stad självdeklarationsundersökning från 2014 med elever från årskurs nio samt andra året på gymnasiet, totalt var det 8997 respondenter. Resultaten visar att det finns ett samband mellan att begå brott som ungdom och ha svaga sociala band till sina föräldrar. Detta samband är signifikant för både pojkar och flickor. Resultatet visar även att vännerna som ungdomarna har spelar en stor roll för vidare de väljer att begå brottsliga handlingar eller ej. Resultaten i denna studie visar även att socioekonomisk bakgrund inte har ett samband med brottslighet, även om det stora interna bortfallet är en osäkerhetsfaktor här. Slutsatserna är att många faktorer påverkar ungdomarnas brottsliga beteende men vår studie finner främst stöd för att banden till föräldrarna och vilka vänner de har omkring sig är viktiga förklaringar av brottsligt beteende.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)