ATT VÅRDA PATIENTER FRÅN ANDRA KULTURER : En litteraturstudie eu ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Globalisering och folkvandringar ställer nu helt andra krav på hälso- och sjukvård i hela Europa. Bara i Sverige är 1/5 av Sveriges befolkning är födda i andra länder är Sverige. Vi är med andra ord ett mångkulturellt samhälle. Detta ställer den svenska sjukvården inför stora utmaningar och på hur sjuksköterskorna förmår att möta denna utmaning i det dagliga omvårdnadsarbetet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med olika kulturella bakgrunder. Metod: En deskriptiv litteraturstudie utfördes med hjälp av tio kvalitativa studier. Resultat: Resultatet i detta arbete beskriver omvårdnadsarbetet med transkulturella patienter i tre dimensioner enligt följande: kommunikationsproblem, kulturellt könsrollsrelaterade diskrepanser samt avslutningsvis, att sjuksköterskorna påvisar stereotypisering vid arbete med transkulturella patienter. Slutsats: Det har framkommit i detta arbete att sjuksköterskor i sitt dagliga arbete med transkulturella patienter upplever olika språk, kommunikations och kulturrelaterade problem i den praktiska omvårdnadssituationen. Den transkulturella omvårdandsteorin har gjort anspråk på att kunna förklara och lösa denna typ av friktion mellan sjuksköterskan och de transkulturella patienterna, men har inte lyckats göra detta. Det har föreslagits att den transkulturella omvårdandsteorin är inaktuell för dagens snabba föränderliga mångkulturella migration. Det behövs ny forskning som kan stödja sjuksköterskeprofessionen in i framtiden

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)