"Man vill ju inte se helt knäpp ut liksom"

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Barthelsson, Marie & Zetterman, My (2009). ”Man vill ju inte se helt knäpp ut liksom – en kvalitativ studie av en grupp ungdomars relation till bilder på internet. (You Don't Want to Look All Crazy – a Qualitative Study of a Group of Young People and Their Relations to Pictures on the Internet). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 90 hp, Malmö högskola. Syftet med följande arbete är att kartlägga en grupp ungdomar i gymnasieålders vanor vad gäller att ladda upp bilder på nätet samt att undersöka deras medvetenhet om konsekvenser av detta. I vilken utsträckning och i vilka forum laddar unga idag upp bilder? Hur uppfattar de att de förhåller sig till den information de sprider på nätet och den bild av sig själva de bygger upp där? Hur förhåller de sig till andras bilder av sig själva? Vilken roll spelar uppladdningen av bilder för identitetsskapande och det sociala samspelet med andra? Arbetet bygger på ett litteraturbaserat teoriavsnitt där teorier om identitetsskapande, socialisation, självporträtt och media literacy lyfts fram. Med hjälp av gruppintervjuer har vi sedan undersökt i vilken utsträckning ungdomar laddar upp bilder och deras kommentarer kring olika aspekter av användandet av internet. Resultaten pekar på att de intervjuade ungdomarna idag är medvetna om konsekvenser av att ladda upp bilder men upplever att de positiva effekterna är viktigare. Internet spelar stor roll för ungdomarnas sociala liv och är fullt implementerat i deras vardag som en artefakt för social samvaro och medel för att uttrycka sig själv. Vidare kan konstateras att ungdomarna upplevt att de fått väldigt lite information från skolan om upphovsrätt och internetkunskap. Det finns också en tydlig vilja för ungdomarna att dra gränser mellan sitt egna liv på internet och vuxnas liv på internet. Vi menar att som lärare är det av stor vikt att säkerställa hög media literacy hos sig själv samt att känna till de forum där elever uttrycker sig själva och socialiserar med andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)