Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande växtarter? : med exempel från tre kommuner

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Invasiva främmande arter är ett hot mot inhemsk biodiversitet och skadar människors hälsa eller ekonomi. Ett flertal invasiva främmande växtarter utgör ett problem i Sverige idag, och situationen riskerar att bli värre på grund av klimatförändringar. I detta arbete undersöks hur de tre skånska kommunerna Helsingborg, Östra Göinge och Simrishamn arbetar förebyggande och/eller bekämpar invasiva växtarter. En litteraturstudie har genomförts där ansvarsfördelningen i Sverige har undersökts och problematiska arter i landet har identifierats. SLU ArtDatabankens risklista över invasiva främmande arter har också studerats. Intervjuer med tjänstepersoner på kommunerna Helsingborg, Östra Göinge och Simrishamn har genomförts. Efter intervjuerna blev det tydligt att olika kommuner har olika förutsättningar att bekämpa invasiva växtarter, både ekonomiskt och personellt. Samtliga undersökta kommuner har påbörjat arbetet mot invasiva arter. Kartläggning av arterna, samarbeten med andra kommuner och aktörer, samt information till allmänheten och anställda på kommunen verkar vara viktiga delar i bekämpningen av invasiva främmande växtarter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)