Sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärens inverkan på omvårdnad : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Ett ökande antal migranter i Sverige har lett till större mångkulturella patientgrupper där många endast talar modersmålet och inte engelska/svenska. Som följd har detta skapat en situation för sjukvården där sjuksköterskan ibland har svårt att kommunicera med vårdsökande personer. Den största orsaken är språkbarriärerna som uppstår vid olika språk mellan två parter, vilket påverkar den vårdande kommunikationen som är viktig för sjuksköterskans arbete.

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan upplever kommunikationen vid språkbarriärer i samband med omvårdnad.

Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats där databaserna Cinahl och MedLine har används för att hitta studier relaterade till syftet.

Resultat: Många sjuksköterskor upplever att språkbarriärer påverkar omvårdanden negativt genom att det blir svårare att utbyta information mellan henne och vårdtagare, samt svårigheter att använda tolk. Vid tolkanvändning poängterades vikten av att använda professionell tolk istället för anhörigtolk, samt kunskap om tolkanvändning för sjuksköterskan.  Fynden visar även strategier för att undvika kommunikationsproblem.

Slutsats: På grund av språkbarriärer vid vårdande kommunikation påverkas omvårdnaden vilket i sin tur riskerar patientsäkerheten samt minskar tryggheten hos patienten. Det behövs således ökad kunskap och utbildning inom tolkanvändning samt påverkan av språkbarriärer hos sjuksköterskan för att förebygga dessa problem. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)