Anpassning av kommunikationsstrategi under pandemi : En kvalitativ studie om hur restaurangbranschen anpassat sin kommunikationsstrategi under spridningen av coronaviruset

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Titel: Anpassning av kommunikationsstrategi under pandemi Författare: Henry Forsman och Julia Weideborn Handledare: Hans Allmér Examinator: Kaisa Lund Kurs: 2FE77E - Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat), 15 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, vårterminen 2020. Problemformulering: Spridningen av coronaviruset har försatt samhället i en prekär sits för bedrivande av restaurangverksamhet. De statliga uppmaningarna till allmänheten att begränsa sitt vistande i folktäta miljöer har resulterat till färre besökare. Restauranger har därmed tvingats till anpassning av såväl verksamhet som kommunikationssätt för att bevara besökare.   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur en samhällskris kan påverka företags digitala kommunikationsstrategi. Studien avser att skapa en större förståelse för hur företag kommunicerar samt upprätthåller sitt varumärke via sociala medier under utmanande förhållanden.   Metod: Studien har tillämpat en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats. Insamlingen av studiens empiriska material är baserat på sju semistrukturerade telefonintervjuer. Intervjuerna har genomförts med respondenter vilka har anknytning till restaurangbranschen. Respondenterna har valts genom ett målstyrt urval.   Slutsats: Efter analys av påverkningar på restaurangbranschens kommunikationsstrategi vid en samhällskris, presenterar resultatet i studien flera faktorer som bör tas i beaktning. Dessa faktorer presenteras som: kanal, frekvens och budskap. Sociala medier har gett ökade möjligheter till interaktion, vilket har legat centralt för upprätthållande av ett varumärke under den samhällskris som undersökts. Studien framlyfter även en avgörande korrelation mellan verksamhetsanpassning och kommunikation.   Nyckelord: Kris, Kommunikation, Kommunikationsstrategi, Varumärke, Sociala medier, Budskap, Frekvens och Word of mouth.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)