Det första demokratiska valet efter konflikt och dess betydelse för fortsatt fred – En fallstudie av valen i Sierra Leone och Elfenbenskusten

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: När och hur man ska hålla det första demokratiska valet i ett land som har präglats av konflikt är en tudelad diskussion. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse utformandet av det första postkonfliktuella valet i ett land har för fortsatt fred. Genom en fallstudie undersöker studien fredsbyggandeprocesserna i Sierra Leone och Elfenbenskusten, med mål att hitta en förklaring till de skilda resultaten efter de första demokratiska valen. De två länderna har under de senaste två decennierna genomlidit varsitt inbördeskrig och etniska konflikter. Fredsbyggandeprocessen i Sierra Leone resulterade i ett lyckat första val, och är idag ett land som står på stabila demokratiska institutioner med fria och rättvisa val. Elfenbenskusten har under 2000-talet genomgått två inbördeskrig, det andra direkt efter det som skulle bli det första demokratiska valet. Utifrån tre operationella indikatorer, hämtade ur Roland Paris teori Instutionalization Before Liberalization (IBL), har fredsbyggandeprocesserna som ledde fram till de första valen analyserats. Undersökningen resulterar i ett flertal möjliga förklaringar till valens olika utfall. Dessa grundar sig i vad man valde att prioritera under fredsbyggandeprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)