Piotroskimodellen - vägen till ekonomiskt oberoende?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Piotroski-modellen – vägen till ekonomiskt oberoende? Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Diderik von Gerber, Carina Johansson, Stefan Johansson Handledare: Göran Anderson Fem nyckelord: Piotroski-modellen, B/M-tal, Aktieavkastning, Sharpekvoten, Effektiva marknadshypotesen. Syfte: Vi vill genom uppsatsen undersöka om Piotroski-modellens riskjusterade avkastningar slår marknadens avkastning. Metod: En kvantitativ undersökning har genomförts med hjälp av analys av av börsdata från 1998-2009. Vi har använt oss av statistiska metoder för att analysera resultatet. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen består i huvudsak av Piotroski-modellen, B/M-tal, Sharpekvot och 130/30-modellen. Empiri: Data från alla företagen på Stockholmsbörsen mellan 1998 och 2009 har samlats in via Datastream tillsammans med aktiekursen för samma period för att kunna prediktera hur dessa kommer att utvecklas i framtiden. Insamlad data har bearbetats för att ranka företagen enligt Piotroski-modellen. Börsportföljer om 20 företag med hög ranking har skapats. Portföljerna viktas om årligen. De olika portföljerna har sedan utvärderats gentemot avkastningsindex för respektive år. Resultat: Undersökningen visar att företag med en hög F_SCORE (7-9) har en signifikant högre avkastning än företag med F_SCORE (0-3). Avkastningen för företag med F_SCORE (7-9) har en högre avkastning än index. Den högre avkastningen gäller även om avkastningen riskjusteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)