Löneformer inom fastighetsmäklarbranschen : Hur ledningen kan påverka fastighetsmäklarnas motivation med olika löneformer samt fördelar och nackdelar med att erbjuda dem.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Uppsatsens titel: Löneformer inom fastighetsmäklarbranschen – hur ledningen kan påverka fastighetsmäklarnas motivation med olika löneformer samt fördelar och nackdelar med att erbjuda dem.

 

Författare: Jasmina Bahonjic & Selma Glamocic

 

Handledare: Eva Berggren

 

Examinator: Titti Eliasson

 

Problemformulering: Hur kan ledningen påverka fastighetsmäklarnas motivation med olika löneformer?

 

Bakgrund: Provision är den löneform som är den mest vanliga i fastighetsmäklarbranschen. Provision är dock inte den enda löneformen som förekommer i branschen utan även fast lön samt en kombination av fast lön och rörlig lön förekommer, men i mycket mindre utsträckning. Mäklare som är medlemmar i Mäklarsamfundet anser att provisionslönerna är en av de sämsta sakerna med mäklaryrket, dock är det i slutändan ändå ledningen som bestämmer löneformen. En av ledningens viktigaste uppgifter är att styra och motivera sina anställda, och olika löneformer har en påverkan på just styrning och motivation. Detta har lett fram till vår problemformulering där vi är intresserade av att utifrån ledningens perspektiv se hur olika löneformer kan påverka mäklarnas motivation.

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva de olika löneformerna som idag förekommer i fastighetsmäklarbranschen samt förstå hur de påverkar motivationen ur ledningens perspektiv. Vi vill även undersöka vilka för- och nackdelar som finns med att erbjuda dessa löneformer.

 

Metod: Uppsatsen är baserad på en kvalitativ metod. Det är tre personer med ledningsposition från Mäklarhuset, Svensk Fastighetsförmedling samt Fastighetsbyrån som har intervjuats. Samtliga intervjuer har gjorts som besöksintervjuer.

 

Slutsats: Fast lön är inte lika motiverande som rörlig lön, eftersom den inte är kopplad till prestation. Dock kan fast lön fungera som motivationsfaktor om den är relativt låg eller väldigt hög, eller om den anställda mäklaren känner sig nöjd och trygg. Fast lön kan även vara motiverande när den är beroende av att en överlåtelse sker.

Rörlig lön är till största del motiverande, eftersom den till skillnad från fast lön beror på prestation. Däremot kan rörlig lön även leda till en negativ press på grund av att den anställda mäklaren hela tiden behöver prestera bra.

En kombination av fast lön och rörlig lön är motiverande, eftersom en del av lönen ändå beror på prestationen. Samtidigt finns det en trygghet i och med den fasta delen av lönen.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)