Läsförståelsestrategier – verktyg för att förstå en text : En kvalitativ studie om hur fem lärare använder sig av läsförståelsestrategier för att utveckla elevers läsförståelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur fem verksamma lärare i årskurs 1-3 använder läsförståelsestrategier i sin undervisning för att utveckla elevers läsförståelse. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: Vilka läs-förståelsestrategier används av lärarna? I vilka undervisningskontexter används läsförståelse-strategier? Vad anser lärarna vara särskilt viktigt i arbetet med läsförståelsestrategier? Studien är av kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har genomförts. Informanterna i studien är fem behöriga lärare, verksamma i minst tre år i årskurs 1-3. Det insamlade materialet har transkriberats och analyserats noggrant. Resultatet i studien visar att lärarna använder sig av Läsfixarna som är hämtade ur materialet En läsande klass. Lärarna arbetar varierat med läsförståelsestrategier i undervisningen. De arbetar med högläsning, läsläxa, boksamtal, läsgrupper och ämnesintegrerad läsförståelse. Lärarna anser att diskussion och samtal, stöttning och vägledning, varierade arbetsformer, börja i tid, motivation och repetition är viktiga faktorer i arbetet med läsförståelsestrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)