Upplevda hinder och möjligheter vid infektionsprevention som sjuksköterskor möts av inom slutenvården: En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: VRI (vårdrelaterade infektioner) drabbar 57 000 patienter varje år tillföljd av inskrivning i slutenvården. Den vanligaste smittvägen inom sjukvården är kontaktsmitta. Vissa patienter löper större risk att smittas av VRI än andra, till exempel äldre människor som har ett mindre aktivt immunförsvar. Enligt ICN:s etiska kod är det sjuksköterskans ansvar att patientsäkerheten tillgodoses inom infektionsprevention (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) . Genom att informera patienten gällande infektionsprevention kan en vårdande relation skapas mellan patienten och sjuksköterskan. VRI skapar fysiskt lidande för patienten men också psykiskt lidande. Syfte: Syftet med studien var att identifiera upplevda hinder och möjligheter som sjuksköterskan möts av vid infektionsprevention inom slutenvården. Metod: Metoden som användes var en litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. Resultat: Fyra kategorier av upplevda hinder samt möjligheter identifierades vilket var; sjuksköterskans ansvar för patientens delaktighet, följsamhet hos vårdpersonal, motivera för förbättring och arbetsmiljö. Konklusion: För att kunna påverka sin arbetsplats och på lång sikt skapa förändring inom infektionsprevention, behöver sjuksköterskan stöd från ledningen och chefer. Det framkommer också att hinder som sjuksköterskan upplever kan elimineras om arbetsmiljön förbättras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)