Stadslogistik och stadsmiljöns påverkan på social hållbarhet

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: I samband med befolkningsökningen har behovet av förbättrad stadslogistik blivit allt viktigare. Inte bara på grund av den ökade befolkningen utan även för att skapa en hållbar stadsmiljö. Det finns dock en del risker som uppkommer vid stadslogistik. Till exempel problem med buller, trängsel, dålig luftkvalitet och dålig framkomlighet som kan leda till olyckor. Alla problemen skapar svårigheter för den sociala hållbarheten eftersom områdets attraktivitet sänks. För att öka den sociala hållbarheten finns det flera olika tillvägagångssätt. Göteborg stad gjorde 2016 en reglering för att minska mängden godstrafik i området innanför Vallgraven och på så sätt öka innerstadens hållbarhet. Den här rapporten gjordes för att undersöka vilken social påverkan den nuvarande stadslogistiken har på olika aktörer samt intressenter i området innanför Vallgraven, samt vilka möjligheter det finns att utveckla den sociala hållbarheten i området ytterligare. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning. Resultatet från de olika metoderna visar att problemen i området överensstämmer med de redan belysta problemen från tidigare forskning. För att skapa en ökad social hållbarhet finns det flera olika tillvägagångssätt beroende på området och prioriteringar. Studiens slutsats visar på att området inom Vallgraven är relativt attraktivt, trots att en del upplever buller, halvdan luftkvalitet och dålig framkomlighet. Undersökningen visar även att området inom Vallgraven saknar estetiska lösningar och att det därför borde satsas mer på det för att öka den sociala hållbarheten och attrahera fler besökare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)