Kransorter i skuggan av storstäder : En flerfallstudie om kransorters utveckling i en större kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: När staden expanderar kan utvecklingen i många områden av olika skäl bortprioriteras (Saltzman 2009). Kommuner kännetecknas av en ojämn fördelning av resurser och uppmärksamhet (Mariestad 2018). Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur kranorter i kommunerna Karlstad, Växjö och Gävle utvecklats vad gäller invånartal över tid och förklaringar till detta. Studien syftar också till att studera hur kommunerna ser på framtiden för orter av denna typ och vilka eventuella skillnader i detta som förekommer dem emellan. De kransorter som har valts är Molkom, Vålberg, Forsbacka, Bergby, Lammhult och Braås. Undersökningens syfte har resulterat i kommande frågeställningar; Hur har befolkningsutvecklingen i kransorterna sett ut i de studerade kommunerna och vilka förklarande orsaker kan hittas? Hur planerar de studerade kommunerna för utvecklingen i sina respektive kransorter? och Vilka likheter och skillnader finns det i hur de studerade kommunerna ser på utvecklingen i sina respektive kransorter?  De teorier som har varit till grund för denna uppsats som stått i relation till syftet har varit kommunblocksreformen, centralortsteorin, urbanisering, kontraurbanisering, peri-urbanitet samt utveckling av kransorter. För att besvara uppsatsens frågeställningar och syfte har uppsatsens forskningsdesign bestått av en flerfallsstudie. För insamling av data har det valts metoderna dokumentstudier samt kvantitativ datainsamling. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att kunna bearbeta och analysera insamlade data vilket har endast använts på data från de dokument som har studerats. Studien visade på att det finns en varierande befolkningsutveckling i kransorterna samtidigt som Karlstad, Gävle och Växjö har haft en konstant befolkningsökning. Faktorerna till befolkningsutvecklingen har varit kontraurbanisering samt urbanisering. Det studien har visat på är att utveckling av bostäder, centrummiljö och kommunikationer har varit viktiga punkter för kransorters utveckling. Närheten till vatten i form av sjö eller älv, grönområden samt rekreationsområden har varit något som har lyfts fram i samtliga kransorters utveckling med undantag för Vålberg. Slutsatsen med utvecklingen av kransorterna är att de befinner sig i en väntans landskap. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)