Svensk import från Kina : En studie om importprocessen av konsumentprodukter ur ett kommunikations- och kulturskillnadsperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Winnie Wu; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Att importera från Kina har blivit populärt med den ökade konkurrensen från globaliseringen som driver små och medelstora företag att aktivt arbeta med sitt inköp. Detta kan ske genom att söka efter de rätta kinesiska leverantörer som kan producera till lägsta pris och har bra kvalité. Kina är känd för att kunna leverera till lägsta pris och en kvalité som kan variera. Det gäller att kunna kommunicera med kineserna för att göra bra inköp. Tillvägagångssättet att kommunicera på har förändrats med IT-tekniken och det har underlättat mycket av kommunikationen. Att göra affärer med kineserna kan vara annorlunda eftersom kulturskillnaderna är rätt stora, men hur mycket har denna globalisering ändrat på importprocessen är intressant att undersöka. Undersökningsfrågan för denna studie är; ”Hur kan importprocessen av konsumentprodukter till Sverige från Kina förbättras och förenklas för importörer?” Huvudsyftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för importprocess från Kina till Sverige i sin tur för att skapa gynnsammare förutsättningar för importen till Sverige. Delsyftena för uppsatsen är att: kartlägga de olika stegen i importprocessen från Kina, identifiera hur skillnader i affärskultur och kommunikationsproblem påverkar importprocessen, slutligen ge förslag till utveckling och förenkling av svensk import från Kina. Teoretiska referensramen baseras på en egen KiK-modell för att analysera de tre nyckel- faktorerna: importprocessen, kulturskillnader och kommunikation. Undersökningen baserades på teorier kring de tre områden och intervjuer med inköpare i svenska företag. Uppsatsens slutsatser var bland annat; 'Företag väljer att använda agenter för att spara tid och energi för att komma in den kinesiska marknaden. 'En del företag har valt att efter skapat ett nätverk på egen hand ta hand om importprocessen och lämnar agenterna. 'För att få bra pris är det bra med att skapa goda relationer med kinesiska leverantören. Guanxi gäller även importaffärer och man får bättre service när man tillhör den inre gruppen. 'Ibland undviker kineserna att svara när de gjort fel för att behålla sin heder, vilket förknippas med mianzi. 'Direkt kommunikation dvs. ansikte mot ansikte kommunikation, i inköpsarbetet är inte alltid nödvändigt. Dessutom sker relativt lite interaktion mellan parterna under inköpsprocessen med hjälp av telefonkontakt. Mycket sker med hjälp av e-post och fax. Företag behöver sända och ta emot information till sina leverantörer i Kina och de befinner i olika tidszoner. 'Affärsvärldens kommunikation sker på engelska och kineserna har blivit bättre på att kommunicera på engelska. Dock finns det svaga kunskaper i engelska hos vissa kinesiska leverantörer och det utgör ett hinder i interaktionen. 'Förbättring från kinesernas sida i engelska kunskaper och marknadsföring skulle förenkla importen från Kina för västerlänningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)