Att kommunicera hållbarhet inom turism : Hur kommunicerar aktörer inom besöksnäringen hållbarhet i digitala kanaler? Om det inte syns, hur vet vi att det finns?

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: Denna studie har som syfte att undersöka hur aktörer inom besöksnäringen i Värmland arbetar med att kommunicera hållbarhet i digitala kanaler. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med socialkonstruktivism och diskursanalys som vetenskaplig inriktning samt ett abduktivt angreppssätt. I metoden använde vi oss av textanalys för att se hur de utvalda aktörerna kommunicerar hållbarhet med texter, bilder och filmer. Urvalet av aktörerna har vi valt utifrån turismens tre delar som är inom kategorierna äta, göra och bo, där en aktör valdes ut i varje kategori. Det teoretiska ramverk grundar sig på hållbar turism och marknadsföring, där vi beskriver tidigare forskning kring hållbarhet inom sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter, samt olika marknadsföringsstrategier inom digitala kanaler. Studien visar att aktörer använder sig av digital marknadsföring och med deras aktiva närvaro i digitala kanaler indikerar på att det bidrar till varumärkesbyggande. Studien visar också att de kommunicerar hållbar turism främst inom den sociala och ekologiska aspekten och mindre visar kommunikation av ekonomisk hållbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)