Spelberoende och hälsopåverkan : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion: Spelberoende är idag ett folkhälsoproblem som både drabbar den spelberoende själv och dennes anhöriga. Riskfaktorer kopplade till spelberoende är många, men det saknas samstämmighet. Dessutom är skyddsfaktorerna få. Trots att det finns en åldersgräns för pengaspel är många unga drabbade där samsjuklighet är vanligt. Kostnaden för att behandla spelberoende beräknas vara låg även om det idag finns liten evidens kring effektiva behandlingsmetoden. Få personer söker dessutom vård för spelberoende. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka riskfaktorer och hälsokonsekvenser som är kopplade till spelberoende, samt att beskriva utsatta grupper i befolkningen. Metod: En strukturerad litteraturstudie utfördes med 13 inkluderade artiklar. Analysen genomfördes med hjälp av tematisk analys. Resultat: Resultaten visar att genetiska, biologiska, sociala, kognitiva, geografiska faktorer tillsammans personliga beteenden samt livsstils- och miljöfaktorer är avgörande för risken att utveckla spelberoende, vilket också kan leda till samsjuklighet och hälsokonsekvenser. Främsta samsjukligheten är substansberoende tillsammans med psykisk ohälsa och ökad risk för självmord. Utsatta grupper i befolkningen är unga män med familjeproblematik och migrationsbakgrund. Slutsats: Spelberoende är ett komplex beroende med många negativa hälsokonsekvenser. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att förstå hur faktorer samverkar för att tidigt kunna förebygga spelproblem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)