Elanvändningen av Twitch : Hur mycket energi behövs för att överföra data under en stream?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: Med tillväxten av e-sport och online gaming har det blivit alltmer populärt att titta på streaming av datorspel. För detta måste stora mängder data överföras, vars energikostnad hittills har varit relativt outforskad. Denna studie har för avsikt att undersöka elanvändningen inom nätverk som uppkommer under streaming. Med fokus på plattformen Twitch och spelet League of Legends, utfördes mätningar av dataanvändningen för olika upplösningar som tittaren kan välja mellan. Des- sa mätningar konverterades sedan till effekt med hjälp av olika uppskattningar av energiförbrukning inom nät- verk och analysen som har gjorts kring dessa av tidigare forskning. Resultaten visade att energiförbrukning- en inom nätverk har samma storleksordning som den genomsnittliga elanvändningen av en användares enhet och nätverkutrustning. Vidare noterades de kunskapsluckor som finns och hur framtida forskning kan leda till en bättre uppskattning och en mer holistisk syn på energiförbukningen av streaming.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)