Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med cancersjukdom i livets slutskede - en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården är det främsta målet för patienter med cancersjukdom en kurativ behandling - behandling som botar. När cancern inte längre är möjlig att bota byter vården riktning till palliativ vård. Den Palliativa vården är delad i två faser där den första fasen är längre och påbörjas tidigare i sjukdomsförloppet än den andra fasen som är i slutskedet av patientens liv. Personcentrerad vård har valt som teoretiskt perspektiv.   Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med cancersjukdom i livets slutskede.   Metod: Genomfördes som litteraturöversikt grundat på tolv vetenskapliga artiklar varav åtta med kvalitativa ansats, tre med kvantitativa och en artikel med mixad metod.   Resultat: Tre kategorier sammanställdes utifrån de vetenskapliga artiklarna personlig utveckling, andlighet och psykisk påverkan. Resultatet visade att sjuksköterskan utvecklas i sin profession vid arbetet vi patienter med en cancersjukdom. Även att sjuksköterskan upplever existentiella dilemman vid relationen de skapar med sina patienter. Den psykiska påverkan var att sjuksköterskorna upplevde depression och sorg när de vårdade patienter med en cancersjukdom i livets slutskede.    Konklusion: För sjuksköterskeprofessionen visar det på ett behov av mer utbildning för framförallt nyexaminerade sjuksköterskor i att hantera situationer som innehåller svåra frågor och är känslosamma. Även att sjuksköterskans arbete kommer att påverka de efter flera år med att arbeta med patienter med en cancersjukdom i livets slutskede.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)