Substans i maktbalans : Maktpositionering av Ericssons leverantörer

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Industriell ekonomiLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning:

Studien har utförts på företaget Ericssons avdelning för strategiskt inköp och syftar till att utforma en inköpsportfölj som kan positionera maktbalansen mellan Ericsson och dess leverantörer. Undersökningen utförs på tre olika kategorier inom inköp; Hardware, Logistics och R&D Consultancy Services. Studien ger även förslag på strategier som kan appliceras för att flytta maktbalansen till en mer fördelaktig position. För att kunna utforma en maktpositioneringsmodell undersöker studiens författare vad som orsakar och kännetecknar makt i en kund- och leverantörsrelation, samt vilken påverkan de identifierade faktorerna tycks ha.

Ericsson är ett globalt företag som är världsledande inom kommunikationsteknologi. Inköp av produkter och tjänster står för en ansenlig del av organisationens kostnader, varpå inköpsarbetet blir av stor betydelse. Varje leverantör har en ansvarig kontaktperson på Ericsson och ett omfattande arbete med leverantörerna förekommer. Ericsson anser att ett hjälpmedel som kan fastställa maktpositionen kan underlätta vid förhandlingar och på sikt bidra till att Ericsson kan utvinna mer värde från sin leverantörsbas.

Studien är kvalitativ av undersökande karaktär och utgörs av litteraturstudier i kombination med intervjuer. En enkätundersökning har genomförts på Supplier Relationship Managers på Ericsson och deras svar har analyserats mot teorier i litteraturen. Undersökningen identifierar sex stycken områden, faktorer, som antas utgöra grunden för en viss maktbalans. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan Ericsson faktabaserat fastställa sin maktposition gentemot en leverantör och applicera förflyttningsstrategier för att ändra maktbalansen om så önskas.

Faktorerna som huvudsakligen påverkar maktbalansen är Marknadssituation, Leverantörens beroende, Ericssons beroende, Leverantörens fördelar, Ericssons fördelar och Leverantörens informationsövertag. Då dessa aspekter är svåra att mäta har en ytterligare nedbrytning av faktorerna gjorts, med avsikten att fånga mer detaljer i relationen. Inträdesbarriärer, alternativa leverantörer, kvalitet och betydelse som kund är exempel på viktiga maktdrivare i en kund- leverantörsrelation. Resultatet visar också att faktorerna har så pass olika betydelse, inom de olika kategorierna som studien utförts på, att det inte rekommenderas att utforma en generell modell för samtliga av Ericssons leverantörer.

Förflyttningsstrategier som rekommenderas då leverantörsmakten ska ökas och Ericssons makt bibehållas är att investera i gemensamma projekt, minska antalet leverantörer och att fördjupa samarbetet. Är istället målet att öka Ericssonmakten och behålla leverantörsmakten kan Ericsson exempelvis öka sin inköpsvolym från leverantören. Ska leverantörsmakten istället minska rekommenderas Ericsson att introducera fler leverantörer till produkten, att öka standardiseringen på produkten samt att införskaffa produktinformation.

Genom användandet av studiens inköpsportfölj tros Ericssons strategiska inköpsavdelning kunna fördjupa sin förståelse kring vad som orsakar att ett maktförhållande ser ut som det gör, samt hur en leverantörsrelation kan bli så gynnsam som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)