ÖVERGÅNG TILL PALLIATIV VÅRD : - En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienterna upplevde att övergången mellan kurativ och palliativ vård väckte känslor som bland annat osäkerhet och rädsla. Patienterna upplevde att information och stöd från sjuksköterskorna förenklade övergången till palliativ vård. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter i övergången mellan kurativ och palliativ vård. Metod: Litteraturstudie baserat på tolv kvalitativa artiklar enligt Evans (2002) analysmetod. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde ansvar för patienterna. Kommunikation och att skapa en relation till patienterna upplevdes nödvändigt av sjuksköterskorna för att det förenklade övergången mellan kurativ och palliativ vård. Även rollen som patienternas förespråkare var en viktig del av arbetet. Andra temat är att sjuksköterskorna blev känslomässigt involverade i patienternas situation vilket gjorde att sjuksköterskorna bar med sig känslorna hem efter arbetspasset. Fortsättningsvis upplevdes en osäkerhet kring när övergången till palliativ vård behövde ske. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde att det behövdes möjlighet att kunna tala om situationer som påverkade de känslomässigt tillsammans med andra kollegor. Ytterligare en slutsats var att tydliga riktlinjer om när övergången mellan kurativ och palliativ vård behövdes för att sjuksköterskorna skulle känna sig trygga i sin arbetsroll. Rollen som förespråkare möjliggjorde att sjuksköterskorna observerade patienternas fysiska och psykiska mående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)