Patienters upplevelser av KOL-skolans bidrag avseende fysisk aktivitet och kost : En kvalitativ studie inom primärvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige kan patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) få en utbildning om sin sjukdom genom att gå i en KOL-skola. Utifrån författarnas kännedom finns i dagsläget inga studier som utvärderar KOL-skolor i Region Östergötland. Eftersom såväl den fysiska aktiviteten som kosten är viktiga faktorer för att uppnå en bättre hälsa skulle det vara intressant att utforska vad KOL-patienter har för upplevelser av en KOL-skola och hur de tänker kring fysisk aktivitet och kost. Syfte: Att utforska och beskriva patienters upplevelser av KOL-skolans bidrag avseende fysisk aktivitet och kost. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju KOL-patienter som alla deltagit i KOL-skola på samma vårdcentral. Studien var kvalitativ med deduktiv ansats. Dataanalysen gjordes enligt processen för en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre huvudkategorier och åtta underkategorier togs fram: “Fysisk aktivitet (FA)” - ökad kunskap, inställning till FA, upplevd effekt av FA, beteendeförändringar, beskrivning av KOL-skolan, “Andningsteknik” - ökad kunskap samt “Kost” - upplevelser av aptit och beteendeförändringar. Slutsats: Detta arbete har i viss utsträckning lyckats utforska patienternas erfarenheter av KOL-skolan och det som har förmedlats med fokus på fysisk aktivitet och kost. Deltagarna uppskattade sin tid i KOL-skolan och hade tagit till sig kunskap om såväl fysisk aktivitet som kost. Utifrån studieresultatet har författarna tagit fram information och förbättringsförslag som kan vara användbar för KOL-skolans verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)