Sjuköterskors erfarenheter av munhälsa hos äldre personer : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Munhälsan har betydelse för den allmänna hälsan och välbefinnandet. Munhälsoproblem ökar ofta med stigande ålder, men trots att detta nedprioriteras munvården i omvårdnaden av äldre personer. Nedsatt kognition och funktionsförmåga försämrar äldre personers möjlighet att självständigt sköta sin munhälsa.  Sjuksköterskor är ansvariga för omvårdnaden, men upplever sin roll i omvårdnaden av personer med nedsatt munhälsa som oklar. Syftet: Syftet med den systematiska litteraturstudien var att sammanställa befintlig litteratur om sjuksköterskors erfarenheter av munhälsa hos äldre personer. Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på nio vetenskapliga artiklar inhämtade från CINHAL och PubMed genomfördes. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) granskningsmall användes för relevans- och kvalitetsbedömning. För analysen av artiklarnas resultat användes metoden kvalitativ innehållsanalys av Forsberg och Wengström. Resultat: Resultatet presenteras i tre teman: munhälsa och munvård – viktigt men eftersatt; Interaktion med patienterna; avsaknad av riktlinjer, samverkan och dokumentation. Slutsats: Sjuksköterskor prioriterar inte munvård hos äldre personer. Orsaken till detta är brist på kunskap och färdigheter i ämnet, oklara riktlinjer och att de inte har en aktiv roll i munvårdsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)