Virtual Reality som rehabiliteringsintervention för personer med stroke : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: SammanfattningSyfte: Syftet var att sammanställa och beskriva hur Virtual Reality används som rehabiliteringsintervention för personer med stroke samt hur rehabiliteringsinterventionen upplevs för personerna. Metod: Författarna valde att utföra en litteraturöversikt för att granska det aktuella forskningsläget. Litteraturöversikten inkluderar 11 studier med utgivningsår 2012-2022. Studiedesignen i de inkluderade studierna var kvantitativ, kvalitativ samt mixad metod. Studierna inhämtades i databaserna Pubmed, Cinahl, PsycInfo och AMED. Samtliga studier kvalitetgranskades för att öka trovärdigheten i litteraturöversikten. Resultat: Resultatet sammanställdes i fyra kategorier; Rehabilitering av funktioner och förmågor, alternativa VR-system att tillämpa vid strokerehabilitering, rörelseträning med direkt, visuell och auditiv feedback samt personer med stroke upplever VR olika. Resultatet visade att VR som rehabiliteringsintervention för personer med stroke kan användas i olika syften samt användas på olika sätt för att rehabilitera utifrån personens funktioner och förmågor. I sin helhet uttryckte personer som utför rehabilitering med VR att det upplevdes som meningsfullt, njutbart samt engagerande. Slutsats: Slutsatsen är att VR möjliggör fler sätt till rehabilitering efter en stroke, vilket gör att VR kan vara användbart som intervention inom arbetsterapi. Tekniken fortsatta utveckling erbjuder möjlighet att använda teknik inom den arbetsterapeutiska proffesionen, där det är viktigt för arbetsterapeuter att följa med utvecklingen. Slutligen krävs mer forskning för att kunna utvärdera om VR är en tänkbar rehabiliteringsintervention att använda i större omfattning, framförallt om det är applicerbart i svensk hälso- och sjukvård för arbetsterapeuter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)