Min vän i fårakläder : En studie om parasociala interaktioners påverkan på podcastmarknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Podcasts är ett relativt nytt fenomen i medievärlden och har skapat ett utrymme som bryggar gapet mellan konsument och varumärke. Medieformen skapar en nära relation mellan lyssnare och programledare till den utsträckningen att lyssnare kan se programledare som vänner eller bekanta. Genom teorier inom bland annat word of mouth, influencer marketing och parasociala interaktioner har tre hypoteser utformats för att undersöka om parasociala interaktioner och engagemang påverkar podcastmarknadsföring. Hypoteserna undersöktes genom korrelationsanalys, t-test och regressionsanalys med data från en enkätundersökning med 127 respondenter. Resultatet visar att parasociala interaktioner samt engagemang genom sociala medier och diskussioner positivt påverkar mottagande av marknadsföring inom podcasts. Engagemang genom sociala medier och diskussioner uppvisar ett positivt dubbelriktat samband till de sociala faktorerna av parasociala interaktioner. Däremot uppvisar inte lyssningsfrekvens och engagemang samband till mottagande av marknadsföring. Podcastmarknadsföring bör således framföras av en kompetent och socialt relaterbar programledare på ett personligt och konversationsliknande sätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)