En hjälpande Hand: En systematisk litteraturstudie kring mödrars upplevelse av hands-on vid amningsstöd

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Amningsfrekvensen är lägre än önskvärt och det är av stor vikt att försöka förstå vilka faktorer som kan påverka. Om kvinnan upplever stress, obehag och smärta kan detta påverka amningsförmågan. Trots att flera studier visar att hands-on (handpåläggning) vid amningsstöd inte är att föredra, förekommer detta ute på klinikerna. Syfte: Systematiskt granska kvalitativa studier och sammanställa mödrars upplevelse av hands-on vid amningsstöd. Metod: Systematisk litteraturstudie med metasyntes av åtta artiklar. Resultat: Tre teman framkom, “Upplevelse av hotad integritet”, “Förlorad kontroll ledde till stress och oro” och “Anpassat stöd och bekräftelse”. Slutsats: Amningsstöd med hands-on gav oftast negativa upplevelser och känslor hos kvinnan. Dock kunde hands-on ibland vara det som föredrogs om det utfördes med samtycke och respekt. Slutsatsen drogs att individanpassat amningsstöd med rätt bemötande och information skapar positiva erfarenheter och en trygg och självständig kvinna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)