Hur ett företag arbetar med sin uppförandekod : en fallstudie av Volvokoncernen

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Medvetenheten om hållbarhet för företag och hållbarhetsarbete har under senaste decenniet blivit en självklar ”aspekt” att ta ställning till. Termen hållbarhetsarbete kan bestå av flera olika företeelser och som exempel kan nämnas gröna strategier, tillhandahållande av hållbarhetsredovisning samt upprättandet av efterlevnadsprinciper. Det senare kallas för Code of Conduct, CoC, och är huvudområdet för denna uppsats. För denna uppsats utfördes en fallstudie av Volvokoncernen i syfte att undersöka en funktion inom företaget som benämns “företagsuniversitetet”. Företagsuniversitetet har haft som syfte att erbjuda alla inom organisationen samma utbildningsmöjligheter samt att förmå de anställda att anamma de principer som skall efterföljas. Primärdata insamlades och en intervju genomfördes med en respondent på företagsuniversitet. Sekundärdata har bestått av Volvokoncernens CoC samt offentlig information om företagsuniversitetet. Tidigare forskning har inte i speciellt undersökt hur företag operationaliserar/sprider CoC. I ett företags globala organisation, som Volvokoncernen, har det beskrivits som komplext att få alla att arbeta mot samma mål och efter samma hållbara principer. Här kan det vara intressant att undersöka hur företagsuniversitet hos Volvokoncernen operationaliserar CoC. Tidigare studier visat att kommunikationen med CoC inom en global organisation ofta brister så fanns även ett intresse av att undersöka hur kommunikationen av CoC ser ut. För att undersöka detta närmare har denna studie fokuserat på teorier om hållbarhet t.ex. Corporate Social Responsibility, CSR, där fokus har legat på hållbara strategier och CoC. Dessutom har denna studie även handlat om hur kommunikation kan se ut. Genom att ha insamlat empiriska data samt analyserat dessa mot valda teorier, visar denna studie att företagsuniversitetet hos Volvokoncernen operationaliserar CoC via de utbildningar som företagsuniversitetet står för. CoC vävs där samman med utbildningar. Företagsuniversitetet är utformat så att en gemensam företagskultur efterfrågas och därmed läggs stor vikt vid att utbildningarna får samma betydelse för alla oavsett var i den globala koncernen en person befinner sig. Operationaliseringen öppnar för kommunikationen. Den semiotiska kommunikationsmodellen kan på ett bra sätt beskriva hur kommunikationen ser ut då betydelsen av budskapet enligt denna modell är av central betydelse framför en enklare linjär kommunikationsmodell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)