A study of the tendering stage process when introducing new quality systems

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

Sammanfattning:

Almroth Byggnads AB är mitt i processen att revidera sina olika ledningssystem. Entré, som nyligen började användas som ekonomiledningssystem, i ett steg på vägen för att kunna utvecklas till ett verksamhetsledningssystem. Dit ska man komma genom att samarbeta med Povel, ett branschanpassat ledningssystem för alla typer av byggföretag. Detta kräver mycket justering av dokument för att passa Almroth, då Povels dokument är väldigt generella, och gäller både stora och små företag. Det finns styrande dokument för anbudsskedet i Povel, de är sådana att de måste justeras för att passa Almroth. Denna studie tar reda på vad som bör ingå i Almroths dokument, vad Almroth bör gå igenom från det att man får in en anbudsförfrågan tills arbetet med anbudet är färdigt och om ledningssystemet kommer medföra att Almroths arbete med anbud blir effektivare. De styrande dokumenten jag tar fram ska vara utformade så att de når kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS2001:1. Jag har undersökt vilken typ av arbeten man har och hur man bör gå till väga vid olika typer av entreprenader och upphandlingar. Mina resultat av teori och empiri om anbudsskedets process är presenterade i kapitel 4, där gör jag även en analys över hur ledningssystemen kommer påverka anbudsprocessen och snuddar även lite bredare runt dessa system. Vidare finns mina checklistor och rutinbeskrivning som bilagor, med grund i kapitel 4 och 5, analysen samt mina slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)