Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning:

Endometrios är en vanligt förekommande kvinnosjukdom som är kronisk. Vanligaste symtomen är kraftig menstruationssmärta, djup samlagsmärta och infertilitet. Många andra symtom förekommer, men skiljer sig samtidigt åt mellan kvinnorna vilket gör endometrios till en komplex sjukdom. Sjukdomen påverkar alla aspekter av kvinnornas dagliga liv och många gånger skapas ett lidande hos kvinnorna. Kunskapen inom vården om sjukdomen är kraftigt begränsad. Diagnos och rätt vård tar ofta lång tid att få. Den bristande kunskapen gör att kvinnorna ofta får en medicinsk eller kirurgisk behandling men en helhetsvård och omvårdnad saknas oftast helt.

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. Metoden författarna valt är en litteraturbaserad studie. Analysen av de tio utvalda artiklarna har baserats på Axelssons (2012) metod för en litteraturstudie på kandidatnivå.

Resultatet visar att smärta är en stor del av endometriosdrabbade kvinnors liv, kronisk smärta och/eller kraftig menstruationssmärta påverkar alla aspekter av livet. Jobb och utbildning måste anpassas efter sjukdomen, relationen med partnern påverkas, relationen till närstående och vänner och det sociala livet blir inskränkt. Vidare upplevs vid läkarbesöken att läkaren inte tar kvinnorna på allvar. De bemöts med misstro många år innan utredning och diagnos sätts. Läkarna lyssnar inte till kvinnornas behov och upplevelser, utan ser endast till det medicinska och övrig omvårdnad existerar knappt. Behandling i sig är svår för kvinnorna då biverkningarna är många men effekten avtar med tiden som sjukdomen förändras.

Diskussionen utgår från Erikssons teori om den lidande människan där författarna identifierat sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande som en del av endometriosdrabbade kvinnors liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)