Från objekt till handling – En studie av två kommuners översättningar av tillitsbaserad styrning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: I min uppsats ämnar jag bidra med ökad förståelse för översättningsprocessen av en idé om styrning. Styrningen som studerats är tillitsbaserad styrning och empirin utgår från två olika kommuner. Utifrån de empiriska exemplen beskrivs översättningsprocessen som säger något om varför och hur, samtidigt som jag bidrar med förklaringar till hur individer översätter styrningen i sin lokala kontext. Fokus har därmed inte varit att utvärdera styrningen i kommunerna, utan att studera styrningen utifrån översättningsteori i olika kommunala kontexter. Teori: I studien har översättningsteori använts som analytiskt ramverk i kombination med en teoretisk referensram som bygger på nyinstitutionell teori om organisatoriskt beteende, idéspridning och organisationsmode. Metod: Empirin i studien utgår från intervjuer och dokumentstudier. Intervjuerna har genomförts med medarbetare i två olika kommuner där medarbetena har olika roller och ingår i olika förvaltningar. Urvalet av förvaltningar består av förvaltningar som är hårt reglerade genom lagstiftning och förvaltningar som inte är lika regelstyrda i den meningen – vilket möjliggjort en jämförelse av både lika och olika förutsättningar. De styrdokument som studerats från respektive kommun är de dokument som beskriver tillitsbaserad styrning övergripande för hela kommunen. Resultat: Studien visar att översättningsprocessen i kommunerna är präglad av hur kommunledningarna valt att formulera styrningen i styrande dokument, det sociala sammanhanget och verksamhetens grundläggande förutsättningar. I de förvaltningar som inte är hårt reglerade av lagstiftning tenderar den tillitsbaserade styrningen vara mindre synlig, medan den i de mer reglerade verksamheterna förekommer i olika arbetsprocesser. Översättningarna av tillitsbaserad styrning skiljer sig även åt i samma kommun, samtidigt som det finns vissa likheter hos liknande förvaltningar över kommungränserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)