Överträning : Vilka fysiologiska mekanismer ligger bakom idrottens glädjedödare?

Detta är en Master-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Martin Unander; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstrakt Syfte Kritiskt studera fysiologiska mekanismer som föreslagits för överträningsprocessen. Metod Systematisk litteraturstudie enligt SBU:s riktlinjer och formulär. Inklusions- och exklusionskriterier togs fram inför litteratursökning. Titel och abstrakt lästes och prövades mot exklusion-inklusionskriterier. Inkluderade artiklar laddades ner och relevansgranskades. Artiklar som klarade granskning evidensgraderades enligt SBU:s mallar. Resultat Tillskott av kolhydrater verkar skjuta upp symptom som associerats med överansträngning (vilket är ett kortsiktigt överträningsliknande tillstånd som kan övergå i överträning) men kunde inte förhindra att överansträngning utvecklades. Akut uthållighetsträning ger reduktion av 5-HT 2A receptorer (serotoninreceptorer). Hos atleter med överträningssyndrom verkar känsligheten hos 5-HT2A receptorer öka. Perioder av akut intensifierad träning framkallar nedreglering av immunförsvarets aktivitet samt uppreglering av Cytokin IL-6 vilket associerades med trötthet och generellt obehag, även symptom av depression. IL-1β och TNFα associerades med depression, sömnrubbningar och trötthet. Övertränade atleter visade sig ha en nedsatt antioxidativ förmåga vilket verkar grundläggas under speciellt tuffa träningsperioder. Slutsats Överansträngning, och i förlängningen överträning, verkar bero på återkommande och ihållande (utan tillräcklig återhämtning) förhöjt energibehov vilket får IL-6 att utsöndras för att stimulera levern att frisätta glukos. IL-6 ihop med TNF-α och IL-1β samt IL-10 utsöndring signaleras till hjärnan vilket möjligen påverkar serotoninsignalering till postsynapser vilket kan påverka motivationen och leda till känslor av trötthet och depressiva symptom. Homeostas rubbas och återgår inte till baslinjevärden vilket leder till, först akut och sedan kronisk stress där psykisk ohälsa och förlorad prestationsförmåga är de tydligaste symptomen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)