Ambulans och akutmottagning i samverkan - Faktorer som påverkar en säker överrapportering

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige drabbas ca 100 000 patienter per år av vårdskada. Forskning har visat att överrapportering mellan professioner i vårdkedjan är en stor riskfaktor i att bedriva en patientsäker vård. Ambulanssjuksköterskan ska kunna samverka med andra vårdinstanser och främja en säker vård. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa aktuell forskning för att beskriva vårdpersonalens upplevelser av överrapportering från ambulanssjuksköterska till sjuksköterska på akutmottagning. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats genomfördes och analyserades genom konventionell innehållsanalys. Resultat: Fem teman identifierades under analysen och kategoriserades sedan in under två övergripande huvudteman, Standardisering med subteman Rapportering och organisation samt huvudtema Samverkan i team med subtema Ansvar, Attityder samt Utbildning. Konklusion: Både organisatoriska och individuella faktorer kan ses påverka för en säker överrapportering. Vidare studier kring vårdpersonalens upplevelser och attityder gentemot varandra är av intresse att studera vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)