Varför läsa skönlitteratur i skolan? : En undersökning om elevers och lärares tankar och attityder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

Sammanfattning: Detta examensarbete är en undersökning av hur elevers och lärares attityder påverkar utformningen och undervisningen i momentet litteraturhistoria i gymnasiet men också elevernas generella inställning till litteratur, samt vilka hjälpmedel som finns och kan användas för att motivera och stimulera dem. Undersökningens metoder är en enkät till elever samt intervjuer med fyra gymnasielärare. Resultatet av undersökningen visar att eleverna på ett högskoleförberedande program generellt hade en positiv inställning till litteraturen. Lärarna i undersökningen var positivt inställda till momentet och skönlitterär läsning i stort. De hjälpmedel som diskuterades med lärarna såg de som positiva, samt att de kan användas som en hjälp för eleverna att möta en ny form av litteracitet. Den genre som uppskattades mest av eleverna i undersökningen var fantasy och det är något som visas i flera undersökningar. Litteraturen är på uppgång och tillsammans med lärare och bibliotek kan vi hjälpa eleverna att få upptäcka den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)