Politik och förvaltning: En idéanalys av partiers inställningar till förvaltningens autonomi

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Hur hög förvaltningens autonomi bör vara är en konfliktfylld och mångfacetterad fråga. Vi genomför en idéanalys i syfte att förstå hur svenska partier vill att förvaltningen ska förhålla sig till politiken och andra samhällsaktörer. Efter att vi har kartlagt partiernas positioneringar utifrån tre dimensioner försöker vi formulera deras uppfattningar i form av idealtyper. Resultatet är att det finns påtagliga skillnader mellan hur partierna resonerar kring förvaltningens autonomi. Idealtyperna vi identifierar formulerar vi som: Den folkviljestyrda förvaltningen, Den följsamma förvaltningen och Den företagsinspirerade förvaltningen. Dimensionerna är framtagna med grund i tidigare forskning och består av förvaltningens politisering, överlappning med politiken och relation till andra samhällsaktörer. Analysen baseras främst på olika typer av primärmaterial i form av motioner, interpellationsdebatter och partimaterial.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)