Egenvårdens betydelse för vuxna personer med typ 1 diabetes

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Sodaba Arwand; Therese Olsson; [2020-08-05]

Nyckelord: Egenvård; erfarenheter; typ 1 diabetes;

Sammanfattning: Bakgrund: Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som angriper kroppens egna insulinproducerande celler i bukspottskörteln och kan drabba både barn och vuxna.Behandlingen består av daglig tillförsel av insulin. Sjukdomen ställer stora krav på individen då personer med typ 1 diabetes dagligen behöver fatta beslut gällande doser av insulin, kost, fysisk aktivitet och därigenom besitta en viss förmåga till egenvård.Syfte: Beskriva erfarenheter av egenvård hos vuxna personer med typ 1 diabetes.Metod: En systematisk litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2011–2019, som söktes fram i databaserna CINAHL, PubMed och Scopus. Artiklar som innefattade utmaningar som kan uppstå i samband vid egenvård eftersöktes. Artiklarna kvalitetsgranskades och redovisas i tabell samt text.Resultat: Resultatet består av fyra övergripande teman; Ansvar för egenvård, faktorer som påverkar egenvård, tekniska utmaningar och relation med sjukvården och sju underteman; fysisk aktivitet, kost, miljö, rädsla för hypo- och hyperglykemi, tid, hantering av insulinpump och hantering av kontinuerlig glukosmätning.Slutsats: Egenvård hos personer med typ 1 diabetes tar mycket tid och kraft. Det är viktigt att se individen istället för sjukdomen. Personer med typ 1 diabetes är kompetenta som dagligen tar avancerade medicinska beslut. Personen behöver stöd av diabetessjukvården att hantera egenvården på bästa sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)