Framgångsrika faktorer i mötet med elever som är i svårigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med vår kunskapsöversikt är att presentera resultat som forskning har visat som framgångsrika i mötet med elever i lässvårigheter. Genom en sökprocess i olika databaser har vi granskat ett flertal artiklar, med relevans inom ämnet. Under sökprocessen använde vi olika sökord och olika kombinationer för att finna vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar med koppling till vår frågeställning. Vår frågeställning, vad visar forskning som framgångsrika faktorer i mötet med elever som är i lässvårigheter, uppkom efter diskussioner kring våra verksamhetsförlagda utbildningar. Vi upplevde likartad problematik trots två olika skolor med stor variation. Just mötet med elever i svårigheter är ett ämne som är väldigt relevant i tiden och ett väldebatterat område. För att kunna arbeta inom professionen krävs det att du som lärare har kunskap om framgångsrika aspekter i undervisningen, byggda på forskning och beprövad erfarenhet. Att göra en kunskapsöversikt där vi lyfter framgångsrika faktorer kan vara till god hjälp för oss i vår kommande yrkesprofession. Vår ingång till arbetet kännetecknas av att vi upplever egna brister rent kunskapsmässigt i hur man möter elever i lässvårigheter. Resultatet i vår kunskapsöversikt poängterar vikten av god lärarkompetens och god lärarskicklighet i mötet med alla elever. Vidare visar resultaten att val av metod, lärarens kunskapsbas, varierad och strukturerad undervisning samt goda pedagogiska och sociala lärmiljöer är framgångsrika faktorer i mötet med elever i lässvårigheter. I vår slutsats diskuterar vi framgångsaspekterna i relation till lärarens roll samt hur detta synliggörs på organisations-, grupp- samt individnivå. Lärarens roll pekas ut som den störst avgörande faktorn för lyckade resultat. Samtidigt måste lärare få rätt verktyg och möjligheter för att kunna nå ut till alla elever. Frågan hamnar på organisationsnivå där de ekonomiska förutsättningarna lyfts vilket spelar en avgörande roll i lärarens möjlighet till framgångsrikt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)